இல்லம் / குறிச்சொற்கள் switzerlandx + lauterbrunnenx + jungfraux 1