இல்லம் / குறிச்சொற்கள் adventurex + lauterbrunnenx + jungfraux 1