இல்லம் / குறிச்சொற்கள் alpsx + jungfraux + adrenalinex 1