இல்லம் / குறிச்சொற்கள் alpsx + lauterbrunnenx + jungfraux 1