இல்லம் / குறிச்சொற்கள் alpsx + swiss alpsx + redbullx 1