இல்லம் / குறிச்சொற்கள் alpsx + adventurex + jungfraux + redbullx 1